Địa chỉ: Vĩnh Long
Quy mô: 800 giường
Năm: 2017
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế & Hệ thống chuyển mẫu tự động