Địa chỉ: Bạc Liêu
Quy mô: 700 giường
Năm: 2015
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế & Hệ thống chuyển mẫu tự động