Địa chỉ: KonTum
Quy mô: 200 giường
Năm: 2019
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế