Địa chỉ: Đắk Nông
Quy mô: 700 giường
Năm: 2021
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế & Hệ thống chuyển mẫu tự động