Địa chỉ: Lâm Đồng
Quy mô: 500 giường
Năm: 2018
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế