Địa chỉ: Tây Ninh
Quy mô: 1.100 giường
Năm: 2019
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế & Hệ thống chuyển mẫu tự động