Địa chỉ: An Giang
Quy mô: 200 giường
Năm: 2020
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế & Hệ thống chuyển mẫu tự động